Договір публічної оферти про надання освітніх послуг

 

 

 

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам (далі – Замовник) і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр освіти «ДЖЕММ», в особі директора Бобира Олександра Васильовича (далі – Виконавець, Товариство), про надання освітніх послуг на визначених Договором умовах згідно з обраним переліком послуг.

Договір вважають укладеним у порядку ст. 642 ЦКУ і він набуває законної сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 8.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Сторонами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Приєднанням до цього Договору вважаються конклюдентні дії – внесення оплати та/або отримання доступу до освітніх послуг, що надаються в онлайн режимі. У разі повної або часткової незгоди з умовами цього Договору, укладення його є неможливим.

 

1. Терміни, що використовуються у Договорі

 

1.1. Сторони дійшли згоди про вживання у цьому Договорі, нижченаведених термінів у наступному значенні:

1.1.1. Акцепт – повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

1.1.2. Замовник – фізична особа, що має повну фізичну дієздатність, яка самостійно буде отримувати послуги, або яка є батьком/матір’ю або законним представником дитини, яка здобуває освіту у Центрі освіти, за умови прийняття умов цього Договору.

1.1.3. Договір – правочин, укладений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

1.1.4. Оферта – пропозиція Виконавця, адресована фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

1.1.5. Батьки – батько та/чи матір, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, та інші законні представники дитини, яка здобуває освіту у Центрі освіти.

1.1.6. Учень (учні), Одержувач – фізична особа, яка зарахована до Центру освіти та здобуває у ньому освіту за будь-якими видами та формами здобуття освіти.

1.1.7. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.1.8. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення Замовника, який надає дозвіл на обробку його персональних даних та даних Одержувача відповідно до мети обробки.

1.1.9. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.1.10. Сайт – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – https://jammschool.com.ua/ включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

1.1.11. Аутентифікація – підтвердження Замовником особистого користування ним або Одержувачем особистим кабінетом, а також виконання контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Центру освіти.

1.1.12. Документ про загальну середню освіту – документ про освіту – персональні дані про здобутий особою у Центрі освіти Виконавця рівень загальної середньої освіти, занесені до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України та Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти та відтворені в пластиковій картці.

1.1.13. Освітні послуги – комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.

1.1.14. Педагогічні працівники – колектив Виконавця: директор, заступник директора Центру освіти, вчителі, які беруть участь у провадженні освітньої діяльності.

1.1.15. Базова та повна загальна середня освіта – форма освіти, що регламентується законодавством про освіту та передбачає отримання Замовником або Одержувачем документа про освіту.

1.1.16. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до Центру освіти – перелік правил, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті https://jammschool.com.ua/, дотримання та виконання яких є обов’язковими для Замовника.

1.1.17. Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

 

2. Загальні положення

 

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцему формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє протягом терміну навчання Одержувача (або безпосередньо Замовника) у Центрі освіти.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

2.3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.4. Ця Оферта є відкритим, чинним та загальнодоступним документом, розміщеним за посиланням https://jammschool.com.ua/ і є доступним для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.

2.5. Всі умови Договору викладені в цій Публічній оферті є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на сайті https://jammschool.com.ua/ Виконавця. Якщо фізична особа не згодна з умовами Договору, то вона не може бути його Стороною та повинна утриматися від реєстрації на навчання.

2.6. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця та зобов’язаний періодично ознайомлюватись з інформацією стосовно навчання, оплати, тощо, яка може періодично оновлюватись.

2.7. Цей Договір не є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

2.8. Виконавець доводить до відома Замовника, що відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», щодо прозорості та інформаційної відкритості Центру освіти, Виконавець має ліцензію на провадження освітньої діяльності, яка видана на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 липня 2020 року No 1060 та від 24 липня 2020 року No 1083 «Про видачу ліцензії», доступ до якої забезпечений на сайті https://jammschool.com.ua/, перевірити ліцензію можливо на Офіційному сайті Київської міської державної адміністрації (https://don.kyivcity.gov.ua/)

 

3. Предмет договору

 

3.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу з навчання Одержувача за обраною Замовником формою навчання.

3.2. Виконавець надає освітні послуги згідно з навчальними програмами повної загальної середньої освіти, передбаченої змістом основних навчальних програм, з використанням дистанційних освітніх технологій на сайті https://jammschool.com.ua/, безпосередньо за місцем проживання або тимчасового перебування Одержувача.

3.3. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати доступ Одержувачу до його особистого кабінету на сайті https://jammschool.com.ua/ (далі – доступ до сайту https://jammschool.com.ua/) та забезпечити йому технічну підтримку та обслуговування функціонування облікового запису Одержувача на вказаному сайті.

3.4. Послуги, що надаються в рамках цього Договору повинні відповідати стандартам у сфері освіти та вимогам законодавства України. Відносини, не врегульовані цим договором, регулюються Сторонами відповідно до законодавства України, що регулює подібні за змістом відносини.

 

4. Порядок надання послуг

 

4.1. Центр освіти має академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію та забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису. Фахова освіта педагогічних працівників відповідає навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються. Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліни) визначена його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію. Кожен працівник Центру освіти має особисту медичну книжку та проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди.

4.2. Центр освіти для виконання державного стандарту освіти забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення освітнього процесу та відповідає державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Майно Центру освіти перебуває у користуванні на правах оренди (майнового найму). Строк дії договору оренди майна (майнового найму) укладено на строк, що відповідає строку провадження освітньої діяльності за освітніми рівнями.

4.3. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за No703/23235, від 12 січня 2016 року No 8 року «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за No 184/28314, від 24 квітня 2019 року No 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» Центром освіти затверджені Правила зарахування, відрахування та переведення учнів, які оприлюднені на сайті https://jammschool.com.ua/ задля публічного ознайомлення з ними будь-яким учасником освітнього процесу.

4.4. Недотримання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Центру освіти необхідних для зарахування Одержувача (ненадання документів, одностороння відмова від договору, тощо) є підставою для прийняття Виконавцем рішення про недопущення Одержувача до освітнього процесу, відмови у зарахуванні до Центру освіти.

4.5. Форми навчання, які пропонуються Виконавцем – дистанційна форма здобуття освіти, що являє собою індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій або екстернатна.

4.6. Для отримання та користування послугами передбаченими цим Договором, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та пройти процедуру Реєстрації на сайті https://jammschool.com.ua/ для проходження навчання.

4.7. Замовник має виконати вимоги Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Центру освіти, який передбачає подання заяви про зарахування та інші обов’язкові документи, перелік яких визначений Виконавцем та законодавством України та внести оплату за навчання.

4.8. Після закінчення навчального року або у разі відрахування учня до закінчення навчального року, протягом 30 днів з дати останнього дня навчання, Виконавець направляє Замовнику електронною поштою або будь-яким іншим способом узгодженим з Замовником, Акт приймання-передавання наданих освітніх послуг, який Замовник зобов’язаний підписати та повернути Виконавцю протягом 5 днів.

4.9. У разі не повернення Акту у встановлений термін та за умови відсутності направленої Замовником претензії щодо якості, обсягу наданих послуг Виконавцем, послуги вважаються прийнятими в повному обсязі, а Акт узгодженим Сторонами без зауважень.

 

5. Обов’язки та права Виконавця

 

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. надати Одержувачу освітні послуги відповідно до цього Договору та надати Одержувачу доступ до необхідних для отримання освітньої послуги матеріалів на сайті https://jammschool.com.ua/;

5.1.2. забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;

5.1.3. інформувати Замовника та Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги;

5.1.4. видати Одержувачу документ про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;5.1.5. у разі дострокового припинення дії Договору повернути частину коштів, яка не була використана на надання освітньої послуги. Грошові кошти повертаються Замовнику згідно з діючим законодавством України (шляхом перерахування Виконавцем відповідної суми на поточний рахунок Замовника). Грошові кошти повертаються Замовнику після надання ним належним чином оформленої заяви протягом місяця з моменту подання заяви;

5.1.6. забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів;

5.1.7. дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Замовника та Одержувача;

5.1.8. видати наказ про зарахування Одержувача до Центру освіти в разі повного виконання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Центру освіти.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. призупинити або припинити надання послуг, а також повністю обмежити Замовникові та Одержувачу доступ до особистого кабінету у випадках, якщо Замовник частково або повністю не виконує умови Договору; характер або зміст використання послуг Замовником порушує чинне законодавство України, має образливий характер, порушує права і законні інтереси інших осіб або суперечить Договору;

5.2.2. розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконує зобов’язання, передбачені зазначеним Договором і вимагати відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Замовником цього Договору.

5.2.3. змінювати порядок та форму надання послуг у разі зміни законодавства України;

5.2.4. змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення Замовнику. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника;

5.2.5. вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором, та зупиняти надання освітньої послуги у разі несвоєчасної сплати Замовником.

 

6. Обов’язки та права Замовника

 

6.1. Протягом усього періоду навчання відповідальність за життя та здоров’я Одержувача несе Замовник.

6.2. Витрати на організацію і забезпечення участі Одержувача у проміжних контролях (у разі необхідності) та інших передбачених законодавством підсумкових атестаціях покладаються на Замовника.

6.3. Забезпечення аутентифікації Одержувача під час проведення контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Закладу освіти дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, покладається на Замовника.

6.4. Замовник зобов’язаний:

6.4.1. своєчасно вносити плату за освітню послугу та за доступ до сайту https://jammschool.com.ua/ в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором та додатковими угодами до цього Договору;

6.4.2. дотримуватися умов та вимог цього Договору упродовж його терміну дії та взаємодіяти із Виконавцем в усіх напрямках виховання й навчання Одержувача;

6.4.3. у ході отримання освітніх послуг Одержувачем контролювати виконання ним законних вимог Виконавця та педагогічних працівників Виконавця;

6.4.4. не розголошувати третім особам дані доступу до особистого кабінету Одержувача на сайті https://jammschool.com.ua/ (логін та пароль) та контролювати не розголошення цих даних Одержувачем. Допускається передача даних доступу до особистого кабінету Одержувача тільки його батькам або особам, що їх замінюють.

6.5. Замовник має право вимагати від Виконавця:

6.5.1. надання освітньої послуги Одержувачу на рівні стандартів повної загальної середньої освіти, а також відповідно до обраної форми навчання;

6.5.2. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;

6.5.3. видачі Одержувачу документа про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;

6.5.4. інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

6.5.5. надання доступу до сайту https://jammschool.com.ua/ та отримання технічної підтримки.